Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Emin Net Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ("EminNet"), kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK")'na uygun olarak işlemekte ve korumaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, toplanma hukuki sebepleri ve KVKK’da yer alan haklarınız hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki metni okuyabilirsiniz.

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Uygulanan İlkeler

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uygun hareket edilmektedir:

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk: Kişisel veriler, KVKK mevzuatına ve genel güven ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenir.
 2. Doğruluk ve güncellik: Kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için gerekli idari ve teknik tedbirler alınır.
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar: Kişisel veriler, hukuka uygun, açık ve meşru amaçlar dahilinde işlenir.
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Kişisel veriler, veri sahibine bildirilen amaçlar için ve gerekli olduğu ölçüde işlenir.
 5. Muhafaza süresi: Kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilir.

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel verileriniz, açık rızanız veya KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenir. İşlenen başlıca kişisel veri türleri şunlardır:

 • Kimlik Verisi: Ad, soyad, TCKN, nüfus cüzdanı bilgileri, vb.
 • İletişim Verisi: Adres, e-posta, telefon numaraları, vb.
 • Hukuki İşlem Verisi: Dava dosyalarındaki bilgiler, icra bilgileri, vb.
 • Müşteri İşlem Verisi: Çağrı merkezi kayıtları, fatura bilgileri, vb.
 • Fiziksel Mekan Güvenliği Verisi: Kamera kayıtları, vb.
 • İşlem Güvenliği Verisi: Kullanıcı kodu, şifre, IP adresi, vb.
 • Risk Yönetimi Verisi: Tahsilat takip bilgileri, vb.
 • Finansal Veri: IBAN, kredi kartı bilgileri, vb.
 • Pazarlama Verisi: Kampanyalar veya etkinliklerle elde edilen bilgiler, vb.
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğraflar, ses kaydı, vb.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenebilir:

 • Hizmetlerimizin ifası amacıyla
 • İş sağlığı ve güvenliği ile iş sürekliliğinin temini amacıyla
 • Ürün ve hizmetlerin tüketicilere ulaştırılması amacıyla
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla
 • Kalite ve standart denetimlerinin yapılabilmesi amacıyla
 • Hizmet sonrası yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla
 • Sözleşmelerin ifası ve kontrolü amacıyla
 • İş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla
 • Çeşitli raporların hazırlanması, acil durum yönetimi, güvenliğin temini amacıyla
 • Toplantı, seminer ve sosyal organizasyonlarda çekilen fotoğraflar ve videoların tanıtım ve duyurulması amacıyla
 • Çalışanlarımızın, misafirlerimizin ve binalarımızın güvenliğinin sağlanması amacıyla
 • Çağrı merkezi ses kayıtlarının iletişimin tespiti amacıyla
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla
 • İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatistiklerin oluşturulması amacıyla

Açık Rıza Aranmayan Haller

KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrası ve 6. maddesinin 3. fıkrası gereğince, aşağıdaki durumlarda açık rıza aranmaksızın kişisel veriler işlenebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan kişilerin verilerinin işlenmesi
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • Meşru menfaatler için veri işlemenin zorunlu olması
 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli verilerin kanunlarda öngörülmesi
 • Sağlık ve cinsel hayat verilerinin kamu sağlığının korunması amacıyla işlenmesi

Kişisel Verilerin Aktarılması

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde aşağıdaki kişi ve kuruluşlara aktarılabilir:

 • İş ortaklıklarımıza veya iştirak şirketlerine
 • Tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına
 • Özel entegratör firmalarına, bağımsız denetim firmalarına, mali müşavir/muhasebe firmalarına
 • Hizmet alınan firmalara
 • Yurtiçi ve yurtdışı özel ve kamu tüzel kişiliklerine
 • Danışmanlık firmalarına

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, başvuru formları, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, sosyal medya uygulamaları, iştirak şirketlerinden, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler aracılığı ile toplanmaktadır. Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin yasalara uygun olarak yürütülmesi ve hizmetlerimizin sağlanabilmesi amacıyla edinilir.

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

Kişisel verileriniz, işleme amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklanır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanır. Yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilir veya anonim hale getirilir.

İlgili Kişinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi gereğince her ilgili kişi, aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilen adresimize noter aracılığıyla veya kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen başvuru yöntemiyle iletebilirsiniz. Talepleriniz, en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

İnternet Adresi: https://eminnet.com.tr/

Mersis Numarası: 0333150238600001

Telefon Numarası: 0850 471 00 17

E-Posta Adresi: [email protected]

Adres: Cumhuriyet Mah. Çan Cad. Emin Net Telekom No: 188/1 İç Kapı No: 1 Biga/Çanakkale